اندوتوس (محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2%)

موارد کاربرد و ویژگی ها:

  • آماده سازی کانالهای دندانی حین اجرای درمانهای اندو و از بین بردن عوامل عفونت زا نظیر انتروکوکوس فاکالیس و کاندیدا آلبیکنز.
  • جلوگیری از انتقال عوامل عفونت زا در حین اعمال جراحی و درمانهای ترمیمی دندان نظیر چسباندن کراون و لوتینگ.
  • حذف بافت پالپ و دبریهای ایجاد شده بعد از درمانهای مکانیکی از داخل روت کانال جهت پیشگیری از ایجاد عفونت.
اندوتوس (محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2%)
1750000 ریال

مطالب مرتبط

فهرست