محلول بافر شده EDTA (17%)

موارد کاربرد و ویژگی ها:

محلول بافر شده EDTA (17%) کیمیا فارمد با کاربرد نرم کردن، لايه برداری شیمیايي و فیزيکي از کانال های دنداني کلسیفیه و سهولت بگارگیری ابزار در داخل کانالهای دنداني فرموله شده است. مکانیزم عمل اين ترکیب مبتني بر کیلیت شدن ماده موثره EDTA با ماده کلسیم در ساختار عاج دندان مي باشد.

  • ترکیب موثر در حذف لايه اسمیر و ايحاد دسترسي به توبول های دنداني.
  • کارآمد در تعريض و پاکسازی کانال های کلسیفیه ضمن دارا بودن pH طبیعي و سازگار با بدن.
  • ارتقاء اثر بخشي ضمن تناوب بکارگیری به همراه محلول هیپوتوس(محلول هیپوکلريت سديم25 %کیمیافارمد).
محلول بافر شده EDTA (17%)
1550000 ریال

مطالب مرتبط

فهرست