هیپوتوس (محلول هیپوکلریت سدیم 5.25%)

محصول هیپوتوس فرموله شده در لابراتوار کیمیا فارمد پژوهان عمدتا جهت حذف طیف وسیعی از عوامل عفونت زا میکروبی، ویروسی و … و نیز حذف پالپ کانال دندانی ملتهب و نکروتیک مورد استفاده قرار می گیرد.  جهت افزایش کارایی ایریگیت کردن کانال بصورت متداول با ترکیب حاوی EDTA نظیر لوتوس-پرپ مورد استفاده قرار می گیرد که منجر به حذف لایه اسمیر و تخلیه کانال از ذرات و بقایای ایجاد شده حین فرآیندهای ترمیمی می گردد.

مطالب مرتبط

فهرست