پرسلن اچ کیمیا

پرسلن اچ کیمیا فارمد پژوهان حاوی اسید هیدروفلوئوریک 9.6% بافر شده می باشد که به صورت ژل تیکسوتروپیک فرموله شده و امکان بکار گیری دقیق در محل مورد نظر را فراهم می کند. این محصول در کلیه رستوریشن هایی که باندینگ رزین وکامپوزیت به پرسلن مورد نظر باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

  • آماده سازی پرسلن کرون، ونیر و اینله قبل فرآیند سمنتیشن.
  • آماده سازی پرسلن آسیب دیده یا فیوز شده به کرونهای فلزی جهت باندینگ.
  • پرسلن اچ منجر به باقی ماندن مواد رنگی تضعیف کننده باندینگ بروی سرامیک و کامپوزیت نمی گردد و به آسانی شسته می شود.
پرسلن اچ کیمیا
3900000 ریال

مطالب مرتبط

فهرست